جداسازی، خالص سازی و بررسی توان همزیستی جدایه‌های سیانوباکتری‌ راسته Nostocales
کد مقاله : 1072-3ICP-FULL
نویسندگان:
عارفه عباسیان1، احمد فرهاد طالبی *2، حمید معدنچی3، سارا کبیرنتاج4
1دانشگاه سمنان ، دانشکده بیوفناوری
2عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
3مدیرگروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
4شرکت تحقیق و توسعه دانه‌های روغنی، ساری
چکیده مقاله:
سیانوباکتری‌ها جلبک‌های سبز‌-‌‌آبی هستند که به عنوان کهن‌سال ترین موجودات کره زمین شناخته میشوند. این باکتری‌های گرم منفی فتوسنتز کننده، با انطباق مسیر‌های متابولیکی خود با شرایط محیطی توانایی رشد و زندگی در اکثر محیط‌‌های طبیعی اعم از خاکی،‌ آبی، دریایی را دارند. بررسی‌های اخیر طیف وسیع از فعالیت‌های بیولوژیکی سیانوباکتریایی را به علت تنوع مسیر‌های بیوسنتزی این ریزسازواره‌‌ها گزارش کرده اند. اخیرا مشخص شده سیانوباکتری‌ها میتوانند با جانداران متفاوت تری از ‌آنچه تاکنون شناخته شده وارد هم‌زیستی شوند؛ بویژه در محیط‌های آبی و دریایی روابط آنتاگونیستی متنوعی با انواع گونه‌های پروکاریوتیک و یوکاریوتیک توسعه یافته است. سیانوباکتری‌ها توانایی هم زیستی باگیاهان من جمله(جلبک‌ها، بریوفیت‌ها، سیکادها)، قارچ‌ها و باکتری‌های متنوعی را دارند. در این پژوهش، چند‌‌ جدایه بدست آمده از مزارع استان‌های شمالی کشور مورد مطالعه قرار گرفتند. خالص سازی سیانوباکتری‌های راستهNostocales از باکتری‌های همراه با روش سریال دایلوشن بر روی محیط کشت جامد ‌BG تحت تیمار دمایی ۲۵ درجه سانتی گراد و نور دهی با نور سرد فلوئورسنت با چرخه نوری ۲۰ ساعت روشنایی و ۴ ساعت تاریکی در شبانه روز انجام شد. مشاهدات ماکروسکوپیک حضور همزمان أنواع گونه های پروکاریوتیک و قارچی را در کشت‌های جامد تایید کرد. همچنین مشاهدات میکروسکوپیک حضور گسترده باکتریهای همراه را نشان میداد. این باکتریها متعلق به باسیل‌های گرم منفی بودند. سیانوباکتری‌ها به دلایل متنوع فیزیولوژیکی از جانداران با استعداد بالا در مطالعات حوزه زیست_فناوری هستند. اگرچه به منظور بهره‌مندی از توان سیانوباکتری‌ها در تولیدمتابولیت‌‌های ثانویه با خواص آنتاگونیستی، ضروری است غربالگری مناسبی بر روی ذخائر ژنتیکی این ریزسازواره‌ها در کشورمان انجام شود.
کلیدواژه ها:
نوستوکالس، سیانوباکتری، سریال دایلوشن، ضدمیکروبی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است